Formulář pro uplatnění reklamace

22.02.2020

Formulář pro uplatnění reklamace

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

Adresát (prodávající):

Internetový obchod: www.benewood.cz

OSVČ: Tomáš Beneš

Se sídlem: Kpt. Jaroše 342, Zlonice 27371

IČO: 08953694

E-mailová adresa: benes.tomas@benewood.cz

Telefonní číslo: 731083288

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:

Můj telefon a e-mail:

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne ……...…... jsem ve Vašem obchodě www.benewood.cz vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady: (zde je třeba vadu podrobně popsat )


Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - "jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů).


Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

· Datum objednání a datum obdržení

· Číslo objednávky:

· Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem

   a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)

· Jméno a příjmení spotřebitele:

· Adresa spotřebitele:

· E-mail:

· Telefon:

V                            Dne


______________________________________

Jméno, příjmení a podpis spotřebitele

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č.

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.